ENGLISH

Kurumsal

Dernek Tüzüğü

TÜRK GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde 1: Derneğin adı

Derneğin adı “Türk Girişimsel Radyoloji Derneği’dir. Kısa adı “TGRD”dir. Tüzükte Dernek ifadesi “Türk Girişimsel Radyoloji Derneği” anlamında kullanılmıştır.

Madde 2: Dernek merkezi

Dernek merkezi Ankara’dadır.

Madde 3: Derneğin amaçları, çalışma konuları ve biçimleri

Derneğin amacı; Girişimsel Radyoloji biliminin gelişmesini sağlamak, üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak, üyeleri arasında mesleki, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirmektir.

Derneğin çalışma konuları ve biçimleri şunlardır:

        a) Her türlü girişimsel işlem ve bu işlemlerle ilişkili tanı yöntemleriyle uğraşan radyologların eğitim ve öğrenimine katkı sağlamak,

b) Bu alanda yapılan araştırma, çalışma ve gelişmeleri izlemek; ülkemizde bu konudaki araştırmaları, çalışmaları ve her türlü bilimsel etkinliği teşvik etmek, burs vermek,

c) Girişimsel radyoloji alanında çalıştığı bilinen, ulusal ve uluslararası yayın ve eğitim faaliyetlerinde bulunan radyoloji uzmanlarına, oluşturulacak bilimsel kurullar aracılığıyla yeterlilik belgesi, sertifika, diploma vb. belgeleri vermek,

d) Girişimsel Radyoloji alanında ulusal ya da uluslararası toplantılar düzenlemek, konuyla ilgili ulusal ya da uluslararası süreli ve basılı ya da elektronik ortamda dağıtılabilen yayınlar yapmak veya yayınlara katkıda bulunmak,

e) Girişimsel Radyoloji eğitiminin, Radyoloji eğitiminin üst uzmanlık eğitimi olması için faaliyet göstermek,

f) Konu ve amaçlarına ulaşabilmek için bilimsel kurullar oluşturmak,

g) Yurtiçinde ve yurtdışında aynı ve benzeri konularda çalışan ilgili kuruluşlarla, Dernekler Kanununun 5. maddesine göre işbirliği yapmak ve yurt dışında kurulmuş dernek veya kuruluşlara katılmak,

h) Dernek dini ya da siyasi alanda faaliyet gösteremez.

 

Madde 4: Üyelik

Derneğin iki tür üyesi vardır. Bunlar aşağıda belirtilmiştir:

 1. Asil üye
 2. Onursal üye

 

Madde 5: Asil üyelik şartları

 1. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
 2. 18 yaşını bitirmiş olmak,
 3. Dernekler yasasına göre sürekli veya süreli dernek kurucusu ve üyesi olmasına mani hali bulunmamak,
 4. Girişimsel Radyoloji alanında uğraşan Radyoloji uzmanı olmak

 

 

 

Madde 6: Onursal üyelik şartları

Yurtiçi ve dışı çalışmalarıyla Girişimsel Radyoloji alanında yüksek başarılar sağlamış ve katkıda bulunmuş kişilerdir. Onursal üyeler; yönetim ve denetleme kurulunda görev alamazlar, genel kurulda oy kullanamazlar. Üyelik ücreti ve yıllık aidatı diledikleri takdirde öderler.

 

Madde 7: Üyelik başvuru kabulü

Üye olmak isteyenler bir dilekçe ile Derneğe başvururlar. Dilekçeler, Yönetim Kurulu tarafınca 30 gün içinde incelenip karara bağlanır ve ilgiliye yazı ile duyurulur. Giriş ödentisi ve yıllık ödentiler Dernek Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yıllık aidatların ait olduğu yılın sonuna kadar ödenmesi zorunludur.

 

Madde 8: Üyeliğin sona ermesi

Üyelik çıkma ve çıkarılma ile son bulur.

 1. Çıkma: Üyelikten isteği ile ayrıldığını dilekçe ile bildiren kişinin kaydı silinir.
 2. Çıkarılma: Aşağıdaki hususların en az birinin saptanması halinde üyelik kaydı Yönetim Kurulu kararıyla sonlandırılır ve vefat dışındaki durumlarda ilgiliye yazı ile duyurulur. Üyelikten çıkarma kararları yapılacak olan ilk genel kurulda onaylanarak kesinlik kazanır:
 1. Üyenin vefatı halinde
 2. İki yıllık aidat borcunun olması durumunda borcun ödenmesi için yazılı bildirim yapılır. Bu bildirime rağmen bir ay içerisinde borcun ödenmemesi 
 3. Derneğin onur, haysiyet ve çalışmaları ile bağdaşmayan davranışlarda bulunmak
 4. Dernekler yasasına göre derneklere üye olma hakkını kaybetmek

 

Madde 9: Üyelerin hakları

 1. Hiç kimse Dernek üyesi olmaya ve Dernek’te üye kalmaya zorlanamaz.
 2. Her asil üyenin Genel Kurul’da bizzat kullanma hakkına sahip olduğu bir oy hakkı vardır.

 

Madde10: Derneğin organları

Derneğin üç ana organı vardır. Bunlar aşağıda belirtilmiştir:

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetim Kurulu

Yönetim Kurulu, hizmetin etkinliğini artırmak için ihtiyaç duyulması halinde “Çalışma Grupları” oluşturmaya karar alabilir. Çalışma grupları Yönetim Kurulu’na karşı sorumludurlar. Çalışma gruplarına Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

 

Madde 11: Genel Kurul

Derneğin en yüksek organı Genel Kurul’dur. Dernek asil üyelerinden oluşur.

 

 

 

 

 

 

Madde 12: Genel Kurul toplanması

Genel kurul, üç yılda bir Mart ayında olağan olarak, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

 

Madde 13: Çağrı usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Madde 14: Toplantı yeri

Genel Kurul toplantıları öncelikle dernek merkezinin bulunduğu ilde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararıyla Yönetim Kurulu üyelerinden birinin yerleşim yerinin olduğu veya Derneğin herhangi bir bilimsel toplantısının düzenlendiği il sınırlarında da yapılabilir.

 

Madde 15: Toplantı yeter sayısı

Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. Ancak, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır;  İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulu üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.

 

Madde 16: Toplantının yapılış usulü

Toplantı, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Üyeler, Yönetim Kurulu tarafınca hazırlanan listelerde isimlerinin karşılarına imza atarak toplantı yerine girerler. Yeter sayı sağlandığı tutanakla tespit edilir. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir divan başkanı, bir başkan vekili ile iki kâtip üye seçilir. Toplantının yönetimi divan başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağı düzenler ve başkanla birlikte imzalar. Bütün tutanak ve belgeler otuz gün içinde mülki amirliğe intikal ettirilmek üzere Yönetim Kurulu’na verilir.

 

Madde 17: Toplantıda görüşülecek konular

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmek istenen konu ya da konuların gündeme alınması zorunludur.

 

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 18 -Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   

            1-Dernek organlarının seçilmesi,

            2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

            3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

            4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

            5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

            6-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

            7-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

            8-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

            9-Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

            10-Derneğin vakıf kurması,

            11-Derneğin fesih edilmesi,

            12-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel kurul,  derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

 

Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.        

Madde 19: Dernek Organlarının Seçimi

Dernek organları gizli oyla seçilir. Bu seçimler için toplantıda bulunan her üye dernekte kayıtlı üyelerden istediği kadarını aday gösterebilir. Adaylar belirlendikten sonra Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleri yapılır. Oy sandıkları Genel Kurul tarafından açık oyla seçilen 3 kişilik Sayım Komitesi’ne verilir. Sayım sonuçları bu komite tarafından Divan Başkanlığı’na sunulur ve Başkanlık sonucu ilan eder. Eşit oy almış adaylar arasında Sayım Komitesi tarafından ad çekilir. Ad çekiminde asıl üyeliğe giremeyen üye yedeklerin başına geçer.

 

Madde 20: Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, derneğin yürütme organıdır. 7(yedi) asıl, 7 (yedi) yedek olmak üzere, Genel Kurul tarafınca seçilir. Yönetim kurulu asıl üyesinin kendi isteği veya dernek üyeliğinin son bulmasını gerektiren hallerde Yönetim Kurulu’ndan ayrılması durumunda en çok oy almış yedek üye, göreve çağrılır; gerekirse yeni bir görev dağılımı yapmak suretiyle, yeni üyenin hangi göreve getirileceği Yönetim Kurulu tarafınca belirlenir. Yönetim Kurulu bir başkan, bir genel sekreter, bir sayman ve 4 (dört) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu’nda görev alma süreleri yasal mevzuatta belirtildiği şekilde uygulanır.

 

Madde 21: Yönetim Kurulu görev ve yetkileri

Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Genel Kurul kararlarını uygulamak ve tüzüğün gereğini yerine getirmek,
 2. Dernek üyeleri ile ilgili işlemleri yürütmek,
 3. Derneğin bilimsel ve halk sağlığı ile ilgili çeşitli çalışmaları için kısa ve uzun süreli çalışma, plan ve programları hazırlamak,
 4. Çalışma Grupları’nın etkinliğini düzenlemek ve bunları denetlemek, ihtiyaç karşısında gerekli yardımcı Çalışma Grupları oluşturmak,
 5. Dernek gelir ve giderlerini takip ederek bütçesini düzenlemek
 6. Dernek giderleri hakkında karar almak,
 7. Lüzum gördüğü takdirde, ücret karşılığında Dernek’te personel görevlendirmek, onları denetlemek ve icabında görevlerine son vermek,
 8. Dernek mallarının korunmasını sağlamak,
 9. Gerekli görüldüğü hallerde, Genel Kurul’un onayı alınarak, bilimsel çalışmalar yapmak gayesiyle kurulmuş diğer tıp dernekleri ile birlikte kurulabilecek federasyonlara katılmak,
 10. Genel Kurul’a gitmek için gereken işlemleri tamamlamak ve Genel Kurul gündemini saptamak,
 11. Dernek faaliyetleri ve bütçesi ile ilgili rapor hazırlamak ve Genel Kurul’a sunmak.

 

Madde 22: Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri

Başkan: Derneği yurtiçinde ve yurtdışında temsil eder. Yönetim Kurulu kararlarını uygulatır. Kurul toplantılarına başkanlık eder. Derneği borçlu ve alacaklı duruma getiren belgeleri sayman ile beraber inceler ve onaylar.

Genel Sekreter: Çalışma grupları ile Yönetim Kurulu arasında koordinasyonu sağlar, Çalışma Grupları’nın faaliyetlerini kontrol eder. Çalışma Grupları’nın taleplerini Yönetim Kurulu’na sunar. Başkanın bulunmadığı kurul ve toplantılarda başkanın görevini yürütür. İç ve dış yazışmaları düzenler. Yönetim Kurulu gündemlerini hazırlar, gerekli defterlerin ve kararların yazılma ve bildirimlerini sağlar.

Sayman: Harcamaların ve gelirlerin düzenli takip edilmelerinden ve değerli belgelerin saklanmasından sorumludur.

Üyeler: Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı ile katılır. Yönetim Kurulu tarafınca verilen görevleri üstlenirler.

 

Madde 23: Denetim Kurulu görev ve yetkileri

Denetim Kurulu, üç asil ve üç yedek üye olmak üzere Genel Kurul tarafınca seçilir.

Derneğin iç denetimini gerçekleştirir. Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu’ndan derneği olağanüstü genel kurula götürmesini talep edebilir. Denetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:

 

 1. Dernek mali ve diğer işlerini bir yılı geçmeyen aralıklarla denetlemek
 2. Denetimleri ile ilgili rapor düzenlemek ve Genel Kurul’a sunmak

Madde 24: Dernek Şubesi

Derneğin ulusal veya uluslararası şubesi açılmayacaktır.

 

 

Madde 25: Çalışma Grupları

Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için yapılacak çalışmalarda Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları uygulamak üzere, konulara göre Yönetim Kurulu tarafınca Çalışma Grupları kurulabilir. Ayrıca devamlı olmayan bazı çalışmaların yürütülmesi için doğrudan doğruya Yönetim Kurulu tarafından geçici Çalışma Grupları kurulabilir. Çalışma Grupları, faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafınca hazırlanan yönetmeliğe göre yürütür ve faaliyetlerinden Yönetim Kurulu’na karşı sorumludurlar.

Madde 26: Dernek gelirleri

Dernek gelirleri şunlardır:

            1-Üye Aidatları: Giriş ve yıllık üye aidatları yönetim kurulu tarafından belirlenir. Üyeler o yıla ait aidat borçlarını 31 Aralık tarihine kadar ödemekle yükümlüdürler.

            2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

7-Diğer gelirler.      

 

Madde 27: Dernek mali işleri ile ilgili hususlar

Dernek mali işlerinde Yönetim Kurulu aşağıdaki hususlara uyar:

 1. Derneğin gelirleri, geldikleri yerler, bağışı yapanların adları, geldikleri günler, bağış şartlarının nev’i, kıymet ve miktarları gösterilmek suretiyle deftere kaydedilir.
 2. Derneğe giriş ücreti ve yıllık aidat Yönetim Kurulu kararıyla saptanır.
 3. Derneğin nakit varlığı Dernek adına bankalara yatırılır ya da devlet tahvili veya Hazine bonosu alınarak bir bankanın kasasında saklanır.
 4. Dernek kasasında tutulacak para miktarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. İhtiyaç halinde banka hesabından sayman tarafından para çekilebilir.
 5. Bağışlar için, bağışları yapanlara Derneğin resmi mührünü havi, başkan veya sayman tarafından imzalanmış makbuzlar verilir.
 6. Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, bağış ve ödenti toplayacak kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirler ve bu kişiler adına en fazla bir yıl süreli yetki belgesi düzenlenir.

Madde 28: Dernek’te tutulacak defterler

Dernek’te dernekler masası tasdikli aşağıdaki defterler tutulur:

 1. Üye kayıt defteri
 2. Karar defteri
 3. Gelen-giden evrak defteri
 4. Gelir-gider defteri
 5. Alındı belgesi kayıt defteri
 6. Demirbaş defteri

 

 

 

 

 

Madde 29: Derneğin İç Denetimi

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

Madde 30: Derneğin Borçlanma Usulleri           

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

Madde 31: Tüzüğün Değiştirilme Usulü

Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

 

Madde 32: Derneğin feshi

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Türk Girişimsel Radyoloji Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, Genel Kurul kararı ile Türk Radyoloji Derneği’ne bırakılır.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 33: Diğer hususlar

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.